POLITIKA PRIVATNOSTI APOTEKARSKE USTANOVE „BENU“

Ovdje su sadržane informacije posebno o obradi podataka o ličnosti kupaca ili posjetioca BENU internet sajta, i lica koja traže posao u našem društvu. Tekst takođe pruža opšte informacije o obradi podataka o ličnosti pacijenata u pružanju zdravstvene zaštite u apotekama.

Informacije za naše zaposlene pružaju se interno.

1 OSNOVNE INFORMACIJE O RUKOVAOCU 

Rukovalac podacima je Privatna zdravstvena ustanova Apoteka BENU Podgoricaulica Kritskog odreda 4/1, Matični broj: 8-0000622

PZU Apoteka BENU  Podgorica je dio PHOENIX grupe u okviru koje se nalazi više kompanija članica:

Za specifičnosti obrade podataka koja se odnosi na obradu podataka gdje su Rukovaoci druge kompanije u okviru PHOENIX grupe molimo vas da pogledate dio koji se odnosi na Kandidate za posao (karijera ili praksa)

Stojimo na raspolaganju da vam odgovorimo na sva pitanja koja se tiču zaštite Vaših podataka:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Marija Bojat,  m.bojat@benuapoteka.me

 

2.1 SVRHA I OSNOV PRIKUPLJANJE PODATAKA:

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obilježja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, bilježenje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili mijenjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka) odnosno kada je neophodna za izvršenje kupoprodajnog ugovora.

Pored toga obrađujemo vaše podatke o ličnosti kada je obrada: neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca, neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose, neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca i neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

 

2.2 NAŠA APOTEKARSKA USTANOVA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE OSNOVNE PODATKE OD VAS:

BENU svim svojim kupcima od kojih je dobio e-mail adresu ili telefonski broj u vezi sa svojim poslovnim aktivnostima šalјe masovni bilten – tj. poslovnu poruku u vezi sa ponuđenim robama i uslugama. Takva komunikacija vrši se samo uz pristanak Kupca.

BENU nudi svojim kupcima mogućnost dobijanja individualizovanih poslovnih poruka, odnosno informativne e-mejlove, SMS, telefonske ponude i poštanske pošilјke od BENU. Ove komunikacije se tiču povolјnih akcija, popusta, promocija i atrakcija povezanih sa poslovanjem BENU i njegovih ugovornih partnera, uklјučujući telemarketing. Takva komunikacija vrši se samo uz pristanak Kupca. Za tu svrhu, BENU obrađuje podatke o ličnosti Kupca, što uključuje ime i prezime, e-mail, broj telefon, istoriju kupovine, adresu stanovanja, adresu isporuke. Ovi podaci o ličnosti se obrađuju u bazi podataka redovnih kupaca BENU. Kupac pristaje na ovu obradu dobrovolјno i stoga je može opozvati u bilo kom trenutku.

Pitajte farmaceuta

BENU omogućava upravlјa online savjetovalištem na svojoj veb stranici i u tu svrhu obrađuje podatke o ličnosti lica u sklopu usluge Pitajte farmaceuta (ime i prezime, e-mail adresa, informacije koje dajete u okviru vašeg pitanja na osnovu kojeg možemo dati najispravniji odgovor a to su obično pol, težina, podaci o zdravstvenom stanju idr). BENU obrađuje gore navedene podatke iz obrasca na osnovu saglasnosti tokom perioda koji je strogo neophodan za davanje odgovora, ali najduže do 1 godine. Saglasnost se daje dobrovolјno i može se opozvati. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti možete naći u Pravilima Pitajte farmaceuta; vidjeti ovde .

Anketa

Od velike nam je važnosti da čujemo vaše mišljenje o našoj usluzi i poboljšamo istu. Na našoj web stranici omogućili smo vam da učestvujetu u anketi za poboljšanje usluge. Na kraju ankete biće vam omogućeno da date predlog za unaprjeđenje usluge a najkretativnije predloge nagradićemo. Prilikom učestvovanja u anketi obrađujemo broj telefona, e-mail adresu, kod koji se nalazi na vašem računu kao i sve komentare koje date u sklopu predloga za poboljšanje usluge. Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka).

Vaše podatke čuvamo 6 mjeseci od dana anketiranja.

BENU može, po potrebi organizovati i druge ankete zadovoljstva na svojoj web stranici ali će se obrada vršiti uvijek na osnovu  vaše saglasnosti (pristanka) ukoliko podaci koji ostavljate mogu da dovedu do određivanja vašeg identiteta.

Ostavljanje Komentara na web stranici

Omogućavamo korisnicima da ostave komentare na proizvode i naše članke koje objavljujemo, sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti (na stranici proizvoda/članka). Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našoj web stranici, mi prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Kandidati za posao (karijera ili praksa u PHOENIXU)

Dolje navedene podatke o ličnosti kandidata obrađivaće BENU odnosno druge kompanije u okviru PHOENIX grupe ukoliko konkurišete za kompaniju u kojoj je otvorena pozicija (u dalјem tekstu „Poslodavac“) za sljedeće svrhe:

(a) Izbor odgovarajućeg zaposlenog/pripravnika u okviru tekućeg postupka odabira (zaklјučivanje radnog odnosa, stručnog osposobljavanja, prakse, stipendije)
Da bi se izabrali odgovarajući zaposleni i naknadno zaklјučio ugovor o radu (osposobljavanju, praksi,)potrebno je obraditi podatke o ličnosti kandidata uklјučenih u postupak izbora. Prilikom popunjavanja prijave ostavljate nam podatke od kojih mogu biti:
(a) obavezni (ime,prezime, mjesto stanovanja, telefon, stepen stručne spreme, grad u kojem biste radili idr);
(b) nijesu obavezni (lokacija za rad, propratno pismo, željena plata, poznavanje jezika idr).
Pružanje ovih podataka o ličnosti radi izbora odgovarajućeg kandidata u tekućem postupku odabira nije obavezno, međutim, bez njihove odredbe Poslodavac neće moći da odluči o prijemu kandidata u radni ili drugi odnos ili će usvajanje takve odluke biti znatno teže.

(b) Moguće ponovno kontaktiranje sa ponudom posla, stručnog osposobljavanja, prakse  u budućnosti (nakon završetka postupka izbora)
Podaci o ličnosti kandidata mogu se takođe obrađivati za potencijalni dalјi kontakt sa ponudom posla u budućnosti, pod uslovom da je kandidat dao svoju saglasnost za takvu obradu. Podaci će se čuvati do kraja 3. kalendarske godine nakon završetka prvobitnog postupka izbora za zaposlenje odnosno do kraja 1. kalendarske godine za stručno ospobljavanje, praksu,  kada će se podaci izbrisati u narednoj godini. Saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku na: fledgehr@phoenixphrama.com

(c) Obrada u svrhu legitimnih interesa poslodavca
Kao rezultat postupka izbora, podaci o ličnosti neuspješnih kandidata takođe će se čuvati nakon završetka postupka kako bi se zaštitili legitimni interesi poslodavca. Ova obrada se stoga odnosi naročito na slučajeve kada poslodavac vjeruje da postoji rizik od sudskog spora sa (neuspješnim) kandidatom oko razloga odbijanja ili da bi se dokazala usklađenost sa svim zakonskim obavezama u slučaju inspekcije rada (ili drugih inspekcijskih tijela) . U vezi sa ovom svrhom, podaci o ličnosti kandidata čuvaće se sve dok postoji rizik od mogućeg spora sa kandidatom ili kada je moguće da se poslodavac sankcioniše od strane kontrolnih organa, tj. generalno tokom 3 godine od kraja postupka izbora.

Obim obrade podataka o ličnosti strogo odgovara gore navedenim svrhama njihove obrade. Tako će poslodavac obrađivati uglavnom podatke o ličnosti navedene u prijavi kandidata i u CV-u kandidata (ako je dostavlјen), ili u drugim dokumentima koje je on dostavio (dokumenta o obrazovanju, motivaciona pisma, itd.), Ili podatke lično dostavlјene tokom intervjua, itd. Svi ovi podaci treba da se odnose na prethodni rad kandidata, njegove vještine i znanja (kvalifikacije), a samim tim i preduslove za obavlјanje budućeg posla za poslodavca.
Podaci o ličnosti o kandidatima se uglavnom dobijaju direktno od kandidata, uglavnom unošenjem CV-a na veb stranicu BENU ili na veb stranicu poslodavca na serveru FledgeHr na koji upućuje web stranica BENU ili u okviru popunjenog upitnika koji će se predati poslodavcu. Podaci o ličnosti se takođe prikuplјaju kao dio aktivnosti Poslodavca (npr. procjena kandidata od strane rukovodioca lјudskih resursa ili procjena tehničkog znanja od strane relevantnog rukovodioca tokom postupka izbora). Podaci o ličnosti se takođe mogu dobiti iz drugih izvora, na primjer putem profesionalnih (povezanih sa radom) društvenih mreža, posebno LinkedIn, ili od agencija za zapošlјavanje. Poslodavac ne vrši provjeru prošlosti kandidata preko trećih lica.
Poslodavac ne predviđa prenos ili otkrivanje podataka o ličnosti kandidata trećim licima, posebno ne trećim zemlјama izvan EU. Međutim, ne može se isklјučiti da će podaci o ličnosti biti dostupni eksternim partnerima i savjetnicima Poslodavca (npr. advokati, revizori, banke, davaoci IT rješenja, itd.) ako postoji legitimni interes Poslodavca ili trećeg lica. Istovremeno, može postojati obaveza poslodavca da stavi na raspolaganje podatke o ličnosti kandidata, posebno državnim organima i drugim institucijama, ako to proizilazi iz zakonske regulative (npr. u slučaju kontrolnih tijela, uklјučujući inspekciju rada, itd.).
Podaci o ličnosti pripravnika koji završavaju profesionalnu praksu u našim BENU apotekama takođe se obrađuju na sličan način (videti g).

Pružanje zdravstvene zaštite u apoteci
Prilikom pružanja zdravstvene farmaceutske zaštite u apoteci, podaci o ličnosti pacijenata obrađuju se uglavnom u opsegu podataka navedenih na receptu. Svrha ove obrade je komunikacija sa relevantnom službom za zdravstveno osiguranje pacijenta ili drugim državnim organima (ALIMS), ili vođenje posebne evidencije u skladu sa važećim zakonima. Ova obrada je nametnuta posebnim propisima u oblasti pružanja zdravstvenih usluga, javnog zdravstvenog osiguranja ili zakonodavstva u vezi sa ljekovima, pa saglasnost pacijenta stoga nije odgovarajuća. U posebnim slučajevima, apoteka može kontaktirati pacijenta ili ljekara da ih obavjesti ako se lijek priprema ili u akutnim slučajevima. Medicinsko osoblјe vezano je zakonskom obavezom povjerlјivosti u pružanju zdravstvenih usluga.

Pružanje drugih usluga u apoteci
U apoteci Vam omogućavamo i druge usluge kao što su:
Pregled stanja kože pomoću uređaja Skin Anlyzer i Određivanja mineralno-vitaminskog statusa telu pomoću uređaja Vitstiq.
Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka).

  1. PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Imate pravo da u svakom trenutku od BENU zatražite:

U svakom trenutku imate pravo da od naše ustanove zahtjevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju,kategoriju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima dijelimo Vaše podatke.

Imate pravo da od naše ustanove zahtjevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtjevate da Vam se kopija dostavi na drugi način.

Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtjevate da se Vaši netačno unijeti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastarjeli.

U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.

da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtjevate ograničene upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahtjeva, ukoliko ste podnijeli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procjenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.

Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor našoj apotekarskoj ustanovi na obradu Vaših podataka. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u mjeri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem.

 Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od naše ustanove da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.

Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka prije opoziva.

U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povejreniku za zaštitu podataka ličnosti.

  1. OBRAĐIVAČI

BENU može proslijediti podatke o ličnosti Kupca drugim obrađivačima ili primaocima (posebno prevozniku ili pošti). Trenutna lista obrađivača je sledeća:

Takođe BENU je dio međunarodnog lanca PHOENIX koji posluje na globalnom nivou.

Skrećemo pažnju da upravo zbog saradnje sa ostalim kompanijama koje se nalaze u okviru Grupe kojoj pripadamo možemo dijeliti vaše podatke o ličnosti unutar naše grupe kroz IT sisteme Grupe.

Kada dijelimo Vaše podatke o ličnosti i prenosimo na servere uvijek je riječ o serverima koji se nalaze u okviru EU ili u zemlju koja obezbjeđuju adekvatan novi zaštite u skladu sa propisima Crne Gore. U slučaju kada to propisi naše zemlje nalažu sa trećim licima imamo zaključujemo Ugovore o obradi podataka ličnosti u kojim je između ostalog predviđena obaveza da u koriste podatke koji su im povjereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredijelili . Njihova obaveza je da Vaše podatke zaštite i drže ih u tajnosti i obezbjede visok nivo zaštite kako bi podaci bili bezbjedni  (kriptozaštita,pseudoanomizacija idr).

 

  1. PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Vremenski period čuvanja podataka Vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.
Periodi čuvanja podataka ukoliko ih moguće odrediti navedenu kod svakog osnova obrade.

  1. BEZBJEDNOST

Podaci o ličnosti se čuvaju u bezbjednoj  bazi podataka. Pristup podacima o ličnosti dozvolјen je samo ovlašćenim zaposlenima i samo koristeći odobrene pristupe na bezbjedan  način. Podaci o ličnosti će se obrađivati u elektronskom obliku na automatizovan način ili u štampanom obliku na neautomatizovani način. Rukovalac je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere kako bi osigurao dovolјnu zaštitu podataka o ličnosti, odabrao i pregledao odgovarajuće obrađivače.

 

  1. PRIJAVLЈIVANJE KRŠENJA PODATAKA O LIČNOSTI 

PHOENIX grupa, koja takođe uklјučuje Apotekarsku ustanovu BENU, uspostavila je online sistem izvještavanja koji omogućava zaposlenima, poslovnim partnerima, kupcima i trećim licima da lako obrađuju kršenja podataka o ličnosti.
Svi izveštaji se shvataju ozbilјno i odmah se rješavaju. Svako znanje može poslužiti i za dalјe pobolјšanje zaštite podataka o ličnosti.
Online sistem izvještavanja (platforma PHOENIX grupe) dostupan je ovdje:
https://phoenixgroup.integrityplatform.org/

Platforma sadrži pitanja koja se mogu koristiti za lako izvještavanje.
Prilikom prijavljivanja, naši zaposleni se pridržavaju internih smjernica, posebno Politike privatnosti.

Za ostale dajemo odgovore na najčešća pitanja:

Šta je kršenje privatnosti?

To su događaji koji su doveli ili bi mogli dovesti do (i) slučajnog ili namjernog gubitka podataka o ličnosti (u elektronskoj ili papirnoj formi), (ii) uništavanja podataka ili (iii) neovlašćenog pristupa podacima.

Kada treba da prijavim takav incident?

U određenim slučajevima rukovalac podacima o ličnosti dužan je da prijavi Povjereniku za zaštitu podataka o ličnosti povredu bezbjednosti podataka o ličnosti u roku od 72 sata od trenutka kada je za to saznao. Stoga, ako utvrdite kršenje podataka o ličnosti gdje naša kompanija djeluje  kao administrator, nemojte se ustručavati da odmah prijavite incident.

Koje incidente treba prijaviti i kako?

Svi incidenti sa podacima o ličnosti prijavlјuju se pomoću online sistema izvještavanja. Ozbilјnost i uticaj procjenjuje  sam kontrolor podataka o ličnosti. Ako platforma PHOENIX grupe nije u funkciji, možete kontaktirati m.bojat@benuapoteka.me  naš zaposleni tada takođe obavještava svog rukovodioca.

Šta se dešava nakon što pošalјem poruku?

Tim za privatnost pregledaće izveštaj o incidentu i kontaktiraće vas za više informacija ili će vam, ako je potrebno, pomoći u radnjama za rješavanje uticaja takvog događaja.

Politika privatnosti je podložna izmjenama. BENU će redovno vršiti ažuriranje Politike privatnosti na ovom sajtu.

Ažurirano 21.03.2023.